Новини  Форум  Річки  Озера  Моря  Пам'ятка  Словничок  Радіація  Посилання  Для листів

пам'ятка на www.poezdnik.kiev.ua29 лютого 2012 постановою Кабінета міністрів України № 157 були схвалені зміни до постанови Кабміну Міністрів від 8 червня 1998 р. № 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті", основною метою яких було уточнення на законодавчому рівні вичерпного переліку плавзасобів, не підлягають технічному нагляду з боку Реєстру. На підставі постанови Кабміну № 157 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України от 26 вересня 1997 р. № 1069 та від 8 червня 1998 р. № 814 »(пункт 2, підпункт 2) не підлягають нагляду з боку Реєстру ... каное, байдарки, гондоли і водні велосипеди.

Це означає, що каяки, каное і байдарки не потрібно реєструвати в жодних контролюючих органах.Тепер служба ДІМС (Державна інспекція по маломірних суднах), та прикордонна служба не мають права що-небуть вимагати від водних туристів на території України.Вітаємо усіх водних туристів України із цією чудовою новиною!Для історії та загального розвитку залишимо на сайті стару, "забороняючу" постанову

Про облiк плавзасобiв у прикордоннiй смузi України.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 27 липня 1998 р. N 1147, Київ

Про прикордонний режим. Із змінами i доповненнями (витяг)

ПЕРЕЛIК міст i районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони (…райони, що межують з кордоном. Крим - повністю прикордонний район)

ПОЛОЖЕННЯ про прикордонний режим

2. У цьому Положенні вживаються терміни, що мають таке значення:

прикордонна смуга - це ділянка мiсцевостi, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних i сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги мiсцевостi, що знаходиться в межах від лiнiї державного кордону до лiнiї прикордонних інженерних споруджень. До прикордонної смуги не включаються населені пункти i місця масового відпочинку населення;

контрольований прикордонний район - це дiлянка мiсцевостi, яка визначена в межах територiї району, мiста, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, а також у межах територiального моря, внутрiшнiх вод, частини вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм i розташованих у цих водах островiв;

документ, що посвiдчує особу: для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення особи моряка, - службове посвiдчення, посвiдчення водiя чи iнший виданий державним органом документ, який має обов'язковi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi, фотокартку, пiдпис вiдповiдальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачi;

для iноземцiв - нацiональний паспорт або документ, що його замiнює;

для осiб без громадянства - посвiдчення особи без громадянства, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдка на постiйне або тимчасове проживання;

судно - плавуча iнженерна споруда, що використовується або може бути використана як засiб для перевезення вантажiв i пасажирiв та виконання iнших робiт на водi;

самохiдне судно - судно з механiчним двигуном, який є енергетичним джерелом для його руху;

несамохiдне судно - судно, рух якого забезпечується енергетичним джерелом, що знаходиться поза межами судна, або з допомогою фiзичних зусиль людини;

маломiрне судно - самохiдне судно з головним двигуном потужнiстю менш як 75 кiнських сил i несамохiдне судно валовою мiсткiстю менш як 80 реєстрових тонн, а також моторне судно (незалежно вiд потужностi двигуна), парусне судно та несамохiдне судно (гребний човен вантажопiдйомнiстю 100 i бiльше кiлограмiв, байдарки вантажопiдйомнiстю 150 i бiльше кiлограмiв, надувне судно вантажопiдйомнiстю 225 i бiльше кiлограмiв);

плавзасiб - будь-який засiб, що не є судном, але пристосований для пересування на ньому людей по водi: водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гiдродельтаплан, вiндсерфiнг та iншi засоби, основнi параметри яких не перевищують будь-якого параметра, встановленого для таких засобiв Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями;

порт - транспортне пiдприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирiв i вантажiв на вiдведенiй порту територiї та акваторiї, а також перевезення вантажiв i пасажирiв на суднах, що належать порту;

пристань - невеликий порт на внутрiшнiх водних шляхах для обслуговування рiчкових суден, який має 1-2 причали;

причал - комплекс будiвель та гiдротехнiчних споруд, якi функцiонують у складi порту, пристанi або самостiйно i призначенi для пiдходу, швартування, стоянки та обслуговування суден, посадки i висадки пасажирiв, вантажних операцiй тощо;

пункт базування - комплекс будiвель та гiдротехнiчних споруд, якi не є причалами i призначенi для тримання i ремонту суден, плавзасобiв та засобiв для пересування по льоду, проведення регламентних робiт.

5. Контроль за додержанням прикордонного режиму у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi здiйснює Державна прикордонна служба у взаємодiї з органами внутрiшнiх справ.

6. Особи, виннi у порушеннi прикордонного режиму, несуть адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі

7. Громадяни України в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на пiдставi документів, що посвідчують їх особу.

12. Капітанам морських i річкових суден, власникам маломірних плавзасобів, забороняється ввозити у прикордонну смугу i вивозити з неї осіб, яки не мають вiдповiдних документів.

22. ... забороняється зберiгання на пристанях, причалах i в пунктах базування, плавання та пересування самохiдних та несамохiдних суден, плавзасобiв, засобів для пересування по льоду, незареєстрованих в установленому порядку в органах, якi здiйснюють нагляд за такими суднами i засобами, а також у вiдповiдних пiдроздiлах Державної прикордонної служби.

23. Облiк усiх самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi ведеться пiдроздiлами Державної прикордонної служби, про що у реєстрацiйних документах цих суден та плавзасобiв ставиться спецiальний штамп.

24. Самохiднi i несамохiднi судна, iншi плавзасоби пiсля реєстрацiї в установленому порядку приписуються до пристаней, причалiв i пунктiв базування та забезпечуються постiйними мiсцями для стоянки (зберiгання).

26. Самохiднi i несамохiднi судна, iншi плавзасоби протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повиннi бути поставленi їх власниками на тимчасовий облiк у найближчому пiдроздiлi Державної прикордонної служби i утримуватися на визначених пристанях, причалах i в пунктах базування.

32. Посадка i висадка пасажирiв, завантаження i розвантаження самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв поза пристанями, причалами i пунктами базування забороняється

33. Випуск самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв у територiальне море та внутрiшнi води здiйснюється адмiнiстрацiєю пристанi, причалу або пункту базування згiдно з iнструкцiєю, яка затверджується мiсцевими державними адмiнiстрацiями разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби.

Витяг надіслав - Святослав Заставський (Київ) (067)181-6856, 2010 р.

Создание сайта - RENAISSANCE.net.ua

Водный туризм Украины
2002